مجمع عمومی

مجمع عمومی مرکب از تمام نیروهای متولد فارس که در سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پستهای اجرایی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نظامی، سمت استادی دانشگاه‏ها و رؤسای سازمانها و تشکل‏های نیمه خصوصی و مدیران ارشد واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ استان و جمعی از شخصیت‏های حقیقی به دعوت شورای راهبردی و موافقت خودشان تشکیل می‏گردد.
مجمع عمومی سالیانه حداقل یک جلسه خواهد داشت و وظایفی از جمله انتخاب افرادی برای عضویت هیأت امناء، انتخاب بازرس و تصویب صورتهای مالی و تأیید برنامه ‏های آتی انجمن را عهده دار خواهد بود.