هیأت اجرایی

هیأت اجرایی مرکب از هفت نفر خواهد بود که توسط هیأت امناء برای مدت دو سال انتخاب می‏گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

هیئت اجرائی هر هفته حداقل یک جلسه دارد.

وظایف و اختیارات هیأت اجرایی به شرح زیر است:

 1. ارائه پیشنهاد در مورد سیاستها، خط مشی‏ها و برنامه‏های انجمن به هیأت امناء
 2. ارائه پیشنهاد در مورد آئین نامه‏های انجمن به هیأت امناء
 3. کمک به دبیرکل در جهت اجرای وظایف و عمل به مسئولیتها
 4. تشکیل کارگروههای کارشناسی
 5. اجرای مصوبات هیأت امناء


اعضای هیأت اجرایی «انجمن حمایت از توسعه فارس» عبارتند از:

 • آقای مهندس غلامحسین نوذری (رئیس هیات اجرایی)
 • آقای مهندس محمد جعفر اسلامی
 • آقای مهندس سید محمد رضا رضازاده
 • آقای دکتر جعفر قادری
 • آقای مهندس عبدالحمید معافیان
 • آقای مهندس غلامحسین نجابت
 • آقای مهندس جمال رزاقی